About moitnorraihard

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק במשאלה של הילדה עצמה, מכיוון שעלויות ההסדר נמצאות רק בהוצאות הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. בנות עוסקות בהטענות מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל שירותי נערות ליווי – צור תעסוקה הגונה עם רווחים כבדי משקל, וכדי לספק ללקוחות מעוניינים לספק שירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top