Ilbieraħ il-ġurnalist tal-Malta Today James Debono xandar analiżi dwar il-permess li kien inħareġ għall-villa ta’ Robert Abela li tinsab fil-limiti taż-Żejtun u barra miż-żona ta’ żvilupp. U, minkejja dan, il-paġni ta’ quddiem tal-ġurnali tal-lum jittrattaw dwar l-ispjegazzjonijiet li għamel Bernard Grech dwar l-issanzjonar li kien sar mill-Awtorità tal-Ippjanar fil-villa tiegħu f’żona residenzjali fil-Mosta.

Għal darb’oħra Robert Abela u sħabu rnexxielhom idawru aħbar diżastruża għalih f’opportunità biex il-pajjiż jifhem li Bernard Grech mhuwiex perfett, u li għaldaqstant ikun aħjar jekk ilħitna nerħulha f’idejn dak li diġà nafuh. Iżda dan is-suċċess kien qisu l-imġiba ta’ dak l-avukat difensur li għal darb’oħra lill-kriminali jirnexxielu jgħaddihielhom lixxa. Hi mġiba li tqallagħlek l-istonku u li tgħatti l-verità.

M’hemm ebda rabta bejn l-iskandlu li kixfu tal-Malta Today dwar Robert Abela u l-ġenn u l-paniku li qabdu Robert Abela dakinhar li bagħat lill-ġurnalisti tiegħu biex “jinvestigaw il-bini illegali ta’ Bernard Grech”.

Robert Abela kien xtara proprjetà li tinsab barra miż-żona ta’ żvilupp u li kien sar żvilupp illegali fuqha wara li fuqha nbena d-doppju minn dak li huwa permess mil-liġi. F’din il-proprjetà s-sidien oriġinali tant kienu wettqu illegalitajiet li ma setgħux ibigħuha. U l-illegalitajiet spiċċaw biex ġew “sanzjonati” wara li l-case officer stqarr – b’qerq – li “kmamar mibnijin mill-azzar” li kienu ilhom 20 sena li twaqqgħu jagħmlu tajjeb għall-kobor żejjed tal-villa. Dan ma kienx il-każ.

Il-prinċipju huwa ċar u tond. Ma tista’ qatt issostni li l-fatt li bini li jkun ilu 20 sena li twaqqa’ jagħtik xi dritt li tissostitwih b’bini ġdid ieħor. Minn  dan kollu l-case officer ma qal xejn. Kulma għamel il-case officer kien li jiġġustifika l-bini ta’ pixxina enormi u dan bl-iskuża tal-bini ta’ kmamar li kienu mibnijin bl-azzar 20 sena qabel.

M’hemmx dubju li lil tal-Bord tal-Ippjanar il-case officer m’għaddielhomx rapport qarrieq li rrenda legali dak li m’huwiex illegali minħabba xi dettall żgħir. Jien tkellimt ma’ espert li għarbel id-dokumenti tal-ippjanar dwar il-villa ta’ Robert Abela u dan qalli li fl-esperjenza twila tiegħu “kien għadu qatt ma qara rapport li kien tant preġudikat favur applikant.”

Skont ir-regolamenti, bini ODZ ma jistax jeċċedi 200 metru kwadru. Bis-saħħa tal-bini illegali li sar, l-iżvilupp kien ta’ madwar 352 metri kwadri. U din l-illegalità li twaħħax ġiet sanzjonata ftit qabel Robert Abela sar is-sid tal-villa.

James Debono, bir-raġun, kiteb li dawn l-affarijiet jiġru. Ir-regolamenti huma mimlijin kontradizzjonijiet li jippermettu t-tiġbid tagħhom meta uffiċjali tal-ippjanar ikun jridu jaqdu lil xi ħadd. L-espert li kellimt jien spjegali li l-applikazzjoni għamlet riferenza għall-politika dwar l-iżvilupp rurali iżda injorat għalkollox ċerti aspetti ta’ din il-politika li ma tippermettix is-sanzjonar ta’ dawn l-illegalitajiet.

U huwa appuntu hawn fejn jidħol il-kuntest wiesa’. Din ma kinitx xi applikazzjoni minn tas-soltu, iżda waħda li hi marbuta mal-proprjetà personali tal-prim ministru.

Is-sidien oriġinali tal-villa ta’ Robert Abela ma kienx irnexxielhom jissanzjonaw l-illegalitajiet kbar li kienu wettqu fil-proprjetà sakemm – b’miraklu u b’għaġeb tal-għeġubijiet – dawn l-illegalitajiet ġew sanzjonati tliet xhur qabel Robert Abela sar sid il-villa.

Din il-villa Robert Abela xtraha għall-prezz ta’ €600,000. Agħtu daqqa t’għajn lejn ritratt tal-proprjetà meħud mill-ajru. Dan il-prezz mhuwiex wieħed kredibbli. Hawn qed nitħaddtu dwar art tal-kejl ta’ madwar 2,200 metru kwadru li fuqha hemm mibnija villa sanzjonata tal-kejl 352 metru kwadru kif ukoll pixxina tal-kejl ta’ 80 metru kwadru, li tinsab barra fil-kampanja u fejn ma jgħixux ġirien. Aħna ma twilidniex ilbieraħ. Din mhix proprjetà li tiswa €600,000. Tiswa mill-inqas tlitt darbiet aktar minn hekk, jekk mhux aktar.

Hemm ukoll ħaġ’oħra li jeħtieġ li nżommha f’moħħna. Filwaqt li James Debono jilmenta dwar il-kontradizzjonijiet li jeżistu fir-regolamenti, jeħtieġ niftakru li Robert Abela kien l-avukat tal-Awtorità tal-Ippjanar.  Kien jaf mhux biss minn fejn kellu jgħaddi iżda kien ukoll responsabbli għall-interpretar tar-regolamenti – jew għallinqas ippermetta li r-regolamenti kellhom jibqgħu kif inhuma.

Hu u jitħallas dik il-paga ħoxna kull xahar mill-Awtorità tal-Ippjanar, gawda wkoll mill-aċċess u mill-kuntatti li kellu biex – kif x’aktarx ġara – qarraq bis-sidien oriġinali tal-villa li għaliha tħallsu biss €600,000. Mhux hekk biss. Robert Abela qarraq ukoll bil-poplu Malti għaliex issa huwa sid ta’ villa enormi fil-kampanja mibnija illegalment.

Kif taħsbu li Robert Abela wieġeb għar-rapport li kiteb James Debono? Taħsbu li ta xi spjegazzjonijiet biex jipprova jipperswadi lill-poplu li ma kien għamel xejn ħażin u li James Debono m’għandux raġun?

Xejn minn dan. Kulma għamel kien li bagħat lill-ġurnalisti biex jinvestigaw id-dar “illegali” ta’ Bernard Grech. Bernard Grech jgħix f’dar f’żona residenzjali fil-Mosta li tinsab mibnija f’art mogħtija għall-bini u skont l-għoli permess mil-liġi. Meta kien bena d-dar tiegħu, kellu xi ħitan ġewwa d-dar (ġewwa, mhux barra) li ma kinux preċiż fejn kellhom ikunu skont il-permess approvat u l-faċċata tad-dar kienet ukoll kemmxejn differenti mill-pjan approvat. Dawn id-diverġenzi minnhom innifishom ma kinux illegali. U kellu wkoll pannelli tax-xemx fuq il-bejt li ma ssemmewx fil-permess.

Ma, x’għarukaża!

Dan ma kienx każ fejn sid ipprova jrendi legali dak li huwa illegali, iżda każ fejn bini mibni legalment kellu jitranġa biex isir jaqbel mad-disinn approvat. Dan mhu xejn ħlief proċess li tal-Labour – kif ma taqbżilhomx l-opportunità li jirrepetulna, s’intendi ħlief għal din id-darba – issimplifikaw u ħaffew għaliex ma jagħmel ebda ħsara lill-ambjent.

Dan kollu ma ktibtux biex naqbeż għal Bernard Grech. Ktibtu għaliex hekk kif inkixef skandlu ieħor dwar ir-regħba, l-qerq u l-gula ta’ Robert Abela li lkoll għandhom jiskwalifikawh milli jmexxi l-gvern ta’ Malta, qed nitkellmu dwar jekk Bernard Grech huwiex eliġibbli biex isir qaddis.

Mhux ta’ b’xejn li Robert Abela u sħabu jinsabu ċerti li jistgħu jgħadduha lixxa f’kollox.

M’għandniex noqogħdu nqabblu fejn assolutament ma jaqbel xejn.

Ħalli għalihom imbagħad li, mill-vilel lussużi tagħhom, jgħajru lil ħaddieħor b’elitiżmu.