The following was sent in by Christian Abela as a right of reply to my article of earlier today. Mr Abela specifically asked that his reply is not edited so I am reproducing it here as he sent it. As usual comments are not published beneath posts as a right of reply.

B’risposta ghal artiklu ippublikat minnek iktar kmieni illum xtaqt nichad kategrorikakemnt li jiena xi darba gejt investigat jew imkecci mis-segretarjat tal- Ministeru ghal Ghawdex taht it-tmexxija t’ Anton Refalo. Ghall-informazzjoni korretta jiena lanqas biss qatt kont parti mis-segretarjat tal- Ministru Refalo imma kont gejt assenjat hemm ghal diversi xhur b’secondment sakemm instabu in-nies reali tas-segretarjat u fuq talba tieghi stess wara ftit xhur gejt trasferit ghall-ufficju permanenti tal- UNESCO f’ Malta. L-investigazzjoni imsemmija gieli smajt ghidut dwarha izda mhux cert jekk fil-verita saritx. Li hu zgur li l-istorja kienet tikkoncerna persuna ohra li hadmet fis-segretarjat t’Anton Refalo bix-xiri t’ghamara u jekk saret xi investigazzjoni kif imsemmi sar meta kont ga trasferit fl-Ufficju permanenti tal-Unesco f’Malta. 
 
Dwar ir-relazjoni ma hija il-kbir Jo u ma hija Ino  ghall- grazzja t’ Alla hija tajba hafna .Ahna ahwa li litteralment ma naghdux minghajr xulxin, nghinu lil xulxin konna ghadna u ha nibqghu f’dak kollu possibli u xejn u hadd qatt ma irnexxielu jibdel dan l-attegjament familjari taghna. Ninsab konvint li hekk ser nibqghu maghquda flimkien fil-valuri familjari li trabejjna fijhom b’tant ghozza.
 
Filwaqt li jiena wiehed minn dawk li nemmen bi spirtu shih fil-liberta tal-istampa ma naqbel xejn ma artikli simili minnhom infushom jafu jimminaw il-liberta tal-istampa u huma biss mahsuba sabiex jigi atwat l-assasinju tal-kartattru. Hija hasra li persuni b’agenda mohbija, b’agenda personalizzata ta’ gwadan personali jaslu li jaghmlu uzu fqir mil-portal tieghek li iva nemmen li jista jintuza sabiex issir gustizzja reali u tithaddan verament is-saltna tad-dritt.